REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIŻYCKU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady udostępniania pomieszczeń tj.: sali Czytelni dla dorosłych i Czytelni dla dzieci wraz z istniejącym wyposażeniem.

§ 2

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną oraz prawa własności nieruchomości przy ul. Mickiewicza 35.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna reprezentowana jest przez Dyrektora lub osobę upoważnioną oraz Głównego Księgowego.

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa, o Wynajmującym - rozumie się przez to MBP w Giżycku.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Najemcy rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną oraz każdy podmiot ubiegający się o udostępnienie pomieszczeń.

§ 4

Rodzaj organizowanej imprezy, a także zachowania wszystkich osób biorących w niej udział, nie mogą utrudniać wykonywania zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej, kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Miasta i Biblioteki.

§ 5

 1. Najmu pomieszczeń dokonuje się odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ

§ 6

 1. Najemca nie ma prawa wynająć, użyczyć lub udostępnić pomieszczeń Wynajmującego osobom trzecim.
 2. W przypadku gdy Najemca chce rozpowszechnić miejsce lub temat spotkania w formie afiszów czy ogłoszeń, zobowiązany jest dołączyć do formularza zgłoszeniowego wzory tychże ogłoszeń lub afiszów w pełnym brzmieniu.

§ 7

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku udostępnia do najmu:

a) pomieszczenie Czytelni dla dzieci znajdujące się na I piętrze budynku, wyposażone w sprzęt: multimedialny (rzutnik), ekran i laptop lub komputer stacjonarny;

b)  pomieszczenie Czytelni dla dorosłych znajdujące się na II piętrze budynku, wyposażone w sprzęt:  multimedialny (rzutnik), ekran i laptop lub komputer stacjonarny.

 1. Sanitariaty dostępne są na parterze i II piętrze budynku.

§ 8

 1. Najemca, zobowiązany jest dołączyć do wniosku:

a) temat, szczegółowy plan spotkania oraz wzory ewentualnych ogłoszeń lub afiszy,

b) kopię wpisu do KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj prowadzonej działalności - jeśli podmiot podlega rejestracji, lub dokument poświadczający status podmiotu np. instytucji pożytku publicznego.

§ 9

 1. Najemca jest zobowiązany podać maksymalną liczbę uczestników.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wejścia większej niż przewidywana, liczbie uczestników spotkania.

§ 10

 1. Rezerwacja terminu wynajmu pomieszczeń może nastąpić drogą elektroniczną lub na piśmie co najmniej na 14 dni przed planowanym spotkaniem,
 2. Dokonanie rezerwacji sali jest potwierdzeniem zapoznania się, przyjęcia do wiadomości i stosowania wszystkich zasad obowiązującego regulaminu.
 3. Potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego nastąpi nie później niż w szóstym dniu od daty ustalenia terminu i otrzymania stosownych dokumentów.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich Najmujących.

§ 11

 1. Czas potrzebny Najemcy na czynności organizacyjne zarówno przed jak i po spotkaniu wliczany jest do czasu najmu.
 2. Czas najmu liczony jest zgodnie z cennikiem opłat, za każdą rozpoczętą godzinę.
 3. W przypadku przedłużenia określonego czasu najmu, Wynajmujący nalicza dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

§ 12

 1. Wynajmujący nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Płatności związane z udostępnieniem pomieszczeń można regulować przelewem na konto bankowe Wynajmującego, wskazane w rachunku, w terminie do 7 dni od daty otrzymania rachunku.
 3. Za datę otrzymania płatności, przyjmuje się wpływ należności na konto bankowe Wynajmującego.
 4. W przypadku braku opłat w określonym terminie, Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe, które Najemca jest zobowiązany uregulować natychmiast, łącznie z należnością główną.

§ 13

 1. Najemca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,

b) odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką,

c) dbałości o powierzone mienie MBP w Giżycku.

§ 14

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

b) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.

 

 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15

Wynajmujący zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu lub wyposażenia pomieszczeń.

§ 16

MBP w Giżycku zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu pomieszczeń bez podawania przyczyny tej odmowy.

§ 17

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Rozporządzenie Dyrektora MBP w Giżycku dotyczące cennika najmu pomieszczeń.

a) cennik najmu pomieszczeń.

 

 

Cennik wynajęcia sal w MBP w Giżycku

 

- wynajęcie sali bez sprzętu multimedialnego – 30 zł/h

- za każdą rozpoczętą godzinę – 10 zł

- wynajęcie sali ze sprzętem multimedialnym – 50 zł/h

- za każdą rozpoczętą godzinę – 20 zł

 

 

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369781

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi