Regulamin czytelni dla dorosłych

 

REGULAMIN

CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIŻYCKU

 

 

§ 1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy od lat 15, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności, w przypadku korzystania z ,,wypożyczeń nocnych lub na dni wolne od pracy w czytelni” należy zostawić ważny dokument z fotografią.
 5. Przed korzystaniem z książek księgozbioru podręcznego czytelni u bibliotekarza dyżurnego należy zostawić ważny dokument z fotografią.
 6. W czytelni obowiązuje cisza.
 7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z czytelni.

 

 

§ 2

 1. W czytelni korzystać można z czasopism bieżących, czasopism oprawionych oraz z księgozbioru podręcznego.
 2. Przyniesione ze sobą czasopisma i książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Z bieżących czasopism korzysta czytelnik bez pośrednictwa bibliotekarza.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu czasopisma, z którego chwilowo korzysta inny czytelnik.
 6. Czasopism nie wolno wynosić z czytelni z wyjątkiem ustaleń § 1 ust. 4.
 7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca czasopisma i książki.
 8. Czytelnia prowadzi wypożyczenia nocne oraz na dni wolne od pracy czytelni /otrzymane książki lub czasopisma należy zwrócić do rozpoczęcia dyżuru w następnym dniu lub do rozpoczęcia w dniu pracy czytelni po dniach wolnych./
 9. Jeżeli czytelnikowi potrzebne są książki lub czasopisma, którego nie ma w księgozbiorze, biblioteka informuje, gdzie mogą znajdować się poszukiwane przez czytelnika książki lub czasopisma. Na prośbę czytelnika może sprowadzić książki lub czasopisma z innych bibliotek, jeżeli czytelnik nie może z tych bibliotek korzystać osobiście. Koszt przesyłki ponosi zamawiający.

 

§ 3

 

Czytelnia udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów  i kartotek, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

Czytelnia udziela informacji na temat społeczności lokalnej.

 

§ 4

 

Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną. Za uszkodzone książki, czasopisma lub inne materiały biblioteczne czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na kopiowanie treści, rysunków, schematów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

Na sumy wpłacone z tytułu w/w uszkodzeń biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 5

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni.

Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Giżycka.


Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 228733

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi