Regulamin wypożyczalni dla dorosłych

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIŻYCKU

 

 

§ 1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu Giżycko od lat 15.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a/ okazać dowód osobisty. W wyjątkowych okolicznościach podstawą zapisu może być inny aktualny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania.

b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 4. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu.

 

§ 2.

 1. Kaucje od Czytelników pobiera się, jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta lub powiatu.

Wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od ceny książki.

 1. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na konto biblioteki.

 

§ 3.

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 woluminy.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania z strony innych Czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

   

  § 4.

  Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.

   

  § 5.

 7. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.

Przed wypożyczeniem książki zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.

Za zniszczenie traktuje się również podkreślanie i robienie notatek w tekście książki.

Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną lub zniszczoną ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki wchodzącej w skład dzieł wielotomowych, Czytelnik zobowiązany  jest do wpłacania odszkodowania za całość dzieła.

Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną nową książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§ 6.

 1. Za przetrzymanie książek ponad określony w § 3 ust. 2  i  4 – biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2-krotnej wartości znaczka pocztowego na list za pierwszy miesiąc przetrzymania. Za każdy następny miesiąc przetrzymania opłatę proporcjonalnie zwielokrotnia się. Wysokość opłaty za przetrzymanie nie może przekroczyć 25 zł. W związku z ochroną danych osobowych upomnienia wysyłane są w kopertach, dlatego do kary oprócz znaczka należy doliczyć wartość koperty tj. 0,10 zł.
 2. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów wypożyczalni.Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Giżycka.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty bibliotecznej Biblioteka wydaje nową w cenie 5 zł.

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 235841

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi