Regulamin wypożyczalni dla dzieci

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI  DLA DZIECI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIŻYCKU

 

§ 1.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu, a w szczególności dzieci i młodzież do lat 15.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a/ okazać dowód osobisty rodzica i swoją legitymację szkolną.

b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 3. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu.
 4. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

 

§ 2.

 1. Wypożyczać można jednorazowo 4 woluminy.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 6. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca Wypożyczanie i zwrot książek rejestruje się u dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 3.

Wypożyczenia książek odbywają się zgodnie z ustną instrukcją udzieloną przez dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.

Przed wypożyczeniem książki, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik (z uwzględnieniem § 1 ust. 4).

Za zniszczenie traktuje się również podkreślenia i robienie notatek na kartkach książki.

Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną lub zniszczoną ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki wchodzącej w skład dzieł wielotomowych, Czytelnik zobowiązany jest do wpłacenia odszkodowania za całość dzieła. Na kwotę wpłaconą z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§ 5.

Za przetrzymanie książek ponad określony w § 2 ust. 2 czas – biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2-krotnej wartości znaczka pocztowego na list, za pierwszy miesiąc przetrzymania. Za każde następne miesiące przetrzymania opłatę proporcjonalnie zwielokrotnia się. Wysokość opłaty za przetrzymanie nie może przekroczyć 25 zł.  W związku z ochroną danych osobowych upomnienia wysyłane są w kopertach, dlatego do kary oprócz wartości znaczka należy doliczyć wartość koperty tj. 0,10 zł.

 

§ 6.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyżurny bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora biblioteki.

§ 7.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty bibliotecznej Biblioteka wydaje nową w cenie 5 zł.


Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 235842

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi