Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Prawną podstawa funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest:

    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668),
    Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
    ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami),
    niniejszy Statut.

§ 2.

Biblioteka jest miejską jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

Siedziba Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Giżycko.

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta.

§ 5.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteka sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

§ 6.

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej po środku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 7.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 8.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

    gromadzenie, opracowanie i udostępnianie służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych,
    udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
    prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu o charakterze lokalnym,
    popularyzacja książki i czytelnictwa; udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
    organizowanie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki, oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
    tworzenie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych,
    doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
    współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych społeczności miasta,

§ 9.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Giżycka.

§ 11.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów, związanych z jej działalnością. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 12.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.

§ 13.

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 15.

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 17.

Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 18.

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 19.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

§ 20.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369765

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi