Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  to samorządna organizacja społeczna o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszająca osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Celem stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie myśli bibliotekarskiej.

Okręg SBP w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem działania teren województwa warmińsko-mazurskiego.

W województwie warmińsko-mazurskim w Stowarzyszeniu działa ponad 400 osób.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań takich jak: współudział w tworzeniu polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej, dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa, rozbudzanie i popieranie aktywności zawodowej i społecznej bibliotekarzy, integracja środowiska, podnoszenie prestiżu społecznego i ochrona zawodu, kształtowanie postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania lobbingowe na rzecz użytkowników i pracowników bibliotek, a także jako organizacja pozarządowa uczestniczy w pozyskiwaniu środków pomocowych.

                                                        

Wstąp do SBP

Członkiem zwyczajnym SBP może zostać:

bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,

pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,

student i inna osoba związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej,

cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa powyżej.

Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zapisy do SBP przyjmowane są w:

w Kołach SBP na podstawie pisemnej deklaracji kandydata

Informacja o kołach SBP dostępna jest w zarządach okręgów SBP
Członek SBP otrzymuje legitymację członkowską

Uchwała Nr 5/2002 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji członkowskich
 

Prawa członka SBP:

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,

zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,

uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

korzystanie z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych,

ma prawo do legitymacji i Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

Obowiązki członka SBP:

przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

aktywne udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,

wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,

regularne opłacanie składek członkowskich – Uchwała Nr 6/2002 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie składek członkowskich,

przestrzeganie norm i zasad etyki zawodowej - Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

Członkostwo w SBP ustaje na skutek:

dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,

skreślenia przez właściwy zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,

wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.


Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

Biblioteki powiatu giżyckiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruklankach
http://gbpkruklanki.blogspot.com/

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach
katalog on-line

Biblioteka Publiczna w Rynie
http://www.biblioteka.ryn.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
http://w.ugg.pl/pl/kultura/biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach
katalog on-line

Licznik odwiedzin: 369758

Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi Darmowy dostęp do Internetu przez Wi-Fi